โปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับลูกเรือ(พาณิชย์นาวี)
โปรแกรมพัฒนาทักษะการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง
โปรแกรมพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ซับซ้อน