การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบกระบวนการจัดการความร้อนแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โปรแกรมพัฒนาทักษะการพัฒนาคุณภาพโลหะด้วยภาพถ่ายและการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
โปรแกรมพัฒนาทักษะการสร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานระบบราง อย่างยั่งยืน โปรแกรมพัฒนาทักษะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับยานยนต์ไฟฟ้า