โปรแกรมพัฒนาทักษะ Basic Digital Literacy สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจยุคใหม่
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน PDPA กับเทคนิคการสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล