โปรแกรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเป็นระบบ

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

ประกอบไปด้วยหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมสําหรับกระบวนการผลิตอาหาร
2. Systems Problem Solving I (การคิดเชิงระบบและการระบุปัญหา)
3. Systems Problem Solving II (ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา)
4. 7 QC tools and Basic Statistic for Problem Solving (การประยุกต์ใช้เครื่องมือ 7 QC และพื้นฐานทางสถิตในการแก้ไขปัญหา)

ระยะเวลาการเรียนรู้ 30 วัน
แบ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิทัศน์ (KMUTTWORKS platform) และการเรียนรู้แบบคลาสเรียนออนไลน์ (Virtual class)

การประเมินผล
ผู้เรียนที่ได้รับจะต้องมีคะแนน Post-test ไม่น้อยกว่า 80% และเข้าเรียน Virtual class ครบ